Česká škola a školka

Česká škola v Bruselu je součástí Evropské školy III. Jejím cílem je umožnit dětem pracovníků institucí EU a stálých zastoupení výuku v jejich mateřském jazyce na principech Evropských škol, které slaví již přes 50 let své existence. Česká sekce ve škole je otevřena od školního roku 2004/2005.

Třídu mateřské školy mohou navštěvovat děti od svých čtyř let nebo děti, které dovrší 4 let mezi zářím a prosincem daného školního roku. Výuka probíhá v českém jazyce v těchto vzdělávacích oblastech – prosociální výchově, komunikačních dovednostech a literatuře, matematice, poznávání okolního světa, tvořivé výchově a tělesné výchově. S dětmi z ostatních jazykových sekcí se české děti setkávají během pobytu venku nebo během tzv. Moments Europénnes nebo La porte ouverte, kdy děti mají možnost si spolu například hrát ve třídě, zatančit si nebo něco společně vyrobit.

První stupeň základní školy (1-5. ročník EŠ) mohou navštěvovat žáci starší šesti let nebo žáci, kteří dovrší šesti let mezi zářím a prosincem daného školního roku. Výuka probíhá v mateřském jazyce. S výukou cizího jazyka se začíná již v 1.třídě (francouzštinou, angličtinou nebo němčinou). Tento jazyk se pro žáky později stane takzvaným „jazykem dorozumívacím“ a postupně na druhém stupni (Ecole secondaire) se v něm začnou učit i další předměty. Žákům od třetí třídy přibudou tzv. Evropské hodiny při kterých se scházejí žáci různých národností a společně při tvořivých činnostech poznávají hodnoty kulturní rozmanitosti.

„Evropské školy v praxi naplňují ideu evropanství – děti jsou odmalička vystavovány jiným kulturám i jazykům“

Michael Ryan
bývalý ředitel Evropských škol

Do areálu evropských škol patří vlastní hřiště a kulturní zařízení. Najdete zde také rodičovskou samosprávu. Vedle společné výuky žáků škola pořádá školní výlety, sportovní zápasy, neformální setkání žáků, učitelů a rodičů a další akce.

Česká sekce
Česká vláda v roce 2004 přistoupila na Úmluvu o statutu Evropských škol. Na škole je proto 5 českých učitelů zaměstnaných českým ministerstvem školství, kontrolují ji i čeští inspektoři. Škola má mj. rozšířenou výuku cizích jazyků. Podle nejnovější interpretace zmíněné úmluvy byl na počátku roku 2008 změněn postup při uznávání vzdělání dosaženého v EŠ. Od nynějška by proto úspěšně ukončené ročníky studia na EŠ měly být automaticky uznávány za rovnocenné vzdělávání v ČR, aniž by bylo třeba konat jakékoliv další zkoušky. Na osvědčení o ukončení čtvrtého ročníku sekundárního studia EŠ bude tudíž automaticky pohlíženo jako na doklad o dosažení základního vzdělání. Stejné pravidlo platí pro uznávání Evropského bakalaureátu, který je považován za rovnocenný českému maturitnímu vysvědčení získanému na víceletém gymnáziu. K použití těchto dokladů v ČR již proto není třeba žádného speciálního posouzení českým správním úřadem.

Kontakt
Ecole Européenne de Bruxelles III
135, Boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles
Tel: +322 629 47 00, Fax : +32 2 629 47 92
web: www.ee3.org

Zdroj: Stálé zastoupení ČR při EU, www.czechrep.be