Stanovy

Stanovy Českého krajanského spolku „Beseda“ v Belgii,

Stáhnout Stanovy jako PDF  PDF

schválené valnou hromadou Besedy
v Bruselu 8. října 2017

I. Název, sídlo a charakter Spolku

§ 1. Spolek založený v Bruselu 06.03. 1904 nese název Český krajanský spolek Beseda, původně Beseda Volnost (dále jen Spolek).

§ 2. Sídlem spolku je Belgie. Spolek může vyvíjet činnost na jednom nebo více místech, jedinou poštovní adresou je však adresa předsedy.

§ 3. Spolek je nepolitickým, volným, neregistrovaným neziskovým sdružením fyzických osob („une amicale” neboli „vriendenkring”), nepodléhajícím belgickému zákonu o spolcích („Associations sans but lucratif”) z 21.06. 1921. Podle belgických zákonů se jedná o „Association de fait” neboli „Feitelijke Vereniging”.

II. Účel Spolku, cíle Spolku a předmět jeho činnosti

§ 1. Spolek usiluje o to, aby jako společenská platforma pro všechny krajany a přátele České republiky v Belgii rozvíjel kulturní a mezilidské vztahy mezi Českou republikou a Belgií a dobře reprezentoval Českou republiku u belgické a mezinárodní veřejnosti.

§ 2. Spolek udržuje a rozvíjí české národní tradice a český jazyk mezi krajany a jejich potomky.

§ 3. Pomocí besed, dýchánků, koncertů a dalších společenských akcí dává Spolek krajanům i přátelům České republiky příležitosti k setkávání a vzdělávání.

§ 4. Spolek pokračuje v tradici filantropické a humanitární a je připraven v případě výjimečné situace (přírodní katastrofa, válka) podpořit krajany v nouzi.

III. Členství ve Spolku

§ 1. Členem Spolku se může stát každý, kdo se ztotožňuje s náplní činnosti a Stanovami Spolku. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Člen Spolku, který nezaplatí členský příspěvek do konce kalendářního roku, automaticky členství ztrácí. Předseda Spolku, případně jiný člen výboru, informuje každého nového člena Spolku o znění Stanov Besedy.

§ 2. Výši členských příspěvků stanoví Valná hromada vždy pro příslušné období. V případě změny výše příspěvku (po jejím odhlasování Valnou hromadou) Výbor Spolku všechny členy informuje příslušnými cestami (webové stránky, Zpravodaj, e-mail, poštou).

§ 3. Členové Spolku mají právo:

 1. účastnit se Valné hromady členů Spolku;
 2. podávat návrhy výkonnému výboru (dále jen Výbor) a žádat jejich projednání;
 3. být informováni o činnosti Výboru a celého Spolku, včetně hospodaření.

§ 4. Členové Spolku mají povinnost:

 1. dodržovat Stanovy Spolku;
 2. respektovat usnesení Výboru a Valné hromady;
 3. platit včas členské příspěvky.

§ 5. Na návrh Výboru může Valná hromada schválit udělení titulu „Čestný člen Spolku” nebo „Zasloužilý člen Spolku”. Tito členové mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové Spolku, nemusí však platit členské příspěvky.

§ 6. Členové, kteří vystupují takovým způsobem, jenž poškozuje Spolek, jeho dobré jméno a jména členů Spolku, nebo kteří jednají v rozporu se Stanovami, mohou být členství zbaveni. O vyloučení z členství rozhoduje vždy Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů.

IV. Orgány Spolku

§ 1. Valná hromada – nejvyšší orgán Spolku

§ 2. Předseda Spolku

§ 3. Výbor Spolku

V. Valná hromada

§ 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Zasedá každé dva roky. Do její výlučné pravomoci náleží:

 1. změna Stanov Spolku;
 2. jmenování a odvolávání členů Výboru a revizora účtů;
 3. schvalování zprávy o činnosti Výboru a o hospodaření v předcházejících letech;
 4. schvalování návrhu činnosti a rozpočtu Spolku pro nadcházející dva roky;
 5. stanovení výše členských příspěvků;
 6. vyloučení a znovupřijetí členů;
 7. rozpuštění Spolku.

§ 2. Výbor oznámí datum řádné Valné hromady nejméně dva měsíce před jejím konáním. Návrhy členů Spolku k projednání záležitostí na Valné hromadě musí být doručeny Výboru nejpozději měsíc před plánovaným datem. Nejméně dva týdny před tímto datem musí Výbor pozvat členy na Valnou hromadu písemně, internetovou poštou a pomocí čtvrtletníku Zpravodaj. Pozvánka musí obsahovat místo a datum konání, program jednání a kandidátku na volby do Výboru.

§ 3. Hlasovací právo má každý člen Spolku, jenž má v daném kalendářním roce ke dni konání Valné hromady řádně zaplaceny členské příspěvky. Na počátku jednání zvolí Valná hromada tříčlennou volební komisi, v níž nesmí být členové stávajícího Výboru, ani kandidáti do nového Výboru. Hlasování probíhá tajně pomocí hlasovacích lístků. Pokud se člen Spolku nemůže Valné hromady zúčastnit, může hlasováním pověřit jiného člena Spolku přítomného na Valné hromadě, a to udělením plné moci. V případě nepřítomnosti mohou členové Spolku hlasovat též písemně poštou pod podmínkou, že svůj hlasovací lístek podepíší a doručí Výboru před začátkem Valné hromady.

§ 4. Do Výboru může kandidovat každý člen Spolku, jenž řádně platí členské příspěvky a je členem Spolku nejméně tři měsíce. Valná hromada hlasuje o jednotlivých kandidátech a ti si následně rozdělí ve Výboru jednotlivé funkce. Pro nové členy Výboru platí šestiměsíční zkušební doba.

§ 5. Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomno 25% členů Spolku. Usnesení schvaluje Valná hromada prostou většinou přítomných hlasů. Jednání se zaznamenává do protokolu a ukládá v elektronické podobě.

§ 6. Mimořádná Valná hromada může být svolána Výborem na základě písemné žádosti podepsané nejméně 25% členů. Pro mimořádnou Valnou hromadu platí stejná pravidla jako pro řádnou Valnou hromadu.

VI. Předseda Spolku

§ 1. Po zvolení Výboru Valnou hromadou je na období dvou let do této funkce vybrán jeden z členů nového Výboru.

§ 2. Předseda vystupuje veřejně jménem Spolku, případně tím dočasně pověří jiného člena Výboru.

§ 3. Předseda může činit závažná rozhodnutí, avšak pouze ta, která nespadají do výlučné kompetence Valné hromady.

VII. Výkonný výbor

§ 1. Výkonný výbor (dále jen Výbor) musí být nejméně tříčlenný a je volen na dobu dvou let. Jednacím jazykem je čeština.

§ 2. Práce ve Výboru je dobrovolná a neplacená. Propláceny jsou pouze administrativní a cestovní výdaje spojené s chodem Spolku.

§ 3. Členové nového Výboru zvoleného Valnou hromadou převezmou funkce od odstupujícího Výboru nejpozději tři týdny po konání Valné hromady. V případě delší nepřítomnosti určí předseda člena Výboru, jenž Spolek dočasně povede.

§ 4. Výborová schůzka se svolává na žádost předsedy nebo jiného člena Výboru. Výbor se schází minimálně jednou za dva měsíce, v případě potřeby častěji. Jednání se protokoluje a ukládá v elektronické podobě. Členové Spolku mají právo účastnit se zasedání Výboru a mají právo diskuse. Právo hlasovat však mají jen členové Výboru.

§ 5. Výbor se může usnášet, jen je-li přítomen předseda nebo jím pověřený zástupce a minimálně polovina dalších členů Výboru. V případě vyrovnaného počtu hlasů rozhoduje při hlasování hlas předsedy nebo tohoto zástupce.

§ 6. Veřejně vystupovat může jménem Spolku pouze předseda nebo jiný pověřený člen Výboru. Předseda může též činit závažná rozhodnutí, avšak pouze ta, která nespadají do výlučné kompetence Valné hromady.

§ 7. Každý člen Výboru má povinnost neprodleně uvědomovat ostatní členy Výboru o všech aktivitách, administrativních a finančních jednáních, jež koná ve své funkci a jež nepodléhají předchozímu schválení Výboru.

§ 8. Písemné dokumenty a archív Spolku je v úschově předsedy, případně jiného pověřeného člena Výboru. Pokladní knihy se nacházejí u pokladníka Výboru. Na žádost kteréhokoli člena Spolku je pokladník povinen předložit k nahlédnutí jakýkoliv spolkový dokument.

§ 9. Výbor zastupuje Spolek vůči třetím stranám, jeho členové však nemají, individuálně ani solidárně, právní zodpovědnost za škody a nároky způsobené členy Spolku nebo ostatními členy Výboru. Solidární zodpovědnost členů Spolku za škody a nároky způsobené spolkovou činností nepřesahuje výši spolkového jmění.

§ 10. Odstupující členové Výboru Spolku budou po předání své funkce k dispozici svým nástupcům po dobu následujících nejméně šesti měsíců.

VIII. Hospodaření Spolku

§ 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy mohou, kromě členských příspěvků, tvořit dary, dotace, granty a příjmy z činnosti Spolku a z majetku Spolku a mohou být používány výlučně na činnost Spolku.

§ 2. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s jeho činností podle těchto Stanov a jsou limitovány rozpočtem Spolku.

§ 3. Za hospodaření Spolku zodpovídá předseda a Výbor, účty vede pokladník v pokladní knize. Na Valné hromadě předkládá Výbor členům Spolku výsledky hospodaření za uplynulé období a rozpočet na příští dva roky.

§ 4. Nakládání s finančními prostředky je prověřeno kontrolorem účtů jednou ročně. Kontrolor účtů je volen Valnou hromadou na dvouleté období a nesmí být členem Výboru.

§ 5. Veškeré finanční prostředky, kterými disponuje Spolek, musí být uloženy na jednom bankovním účtu. Přístup k účtu má předseda a pokladník, případně další pověřený člen Výboru. Všichni členové Výboru, kteří provádějí nákupy pro účely Spolku, jsou povinni vést vlastní účetnictví v tzv. Malé pokladně. O stavu této pokladny pravidelně informují pokladníka Spolku.

§ 6. Člen Spolku, který z Besedy vystoupil nebo byl Valnou hromadou vyloučen, nemá právo na vrácení příspěvků a případných darů, ani na jinou část spolkového jmění.

§ 7. Veškeré finanční a hmotné prostředky, jež vznikly na základě činnosti všech předcházejících generací krajanů a na základě darů a jimiž Spolek v současnosti disponuje, patří Spolku a jeho současným členům jako celku a budou vždy součástí dědictví následujících generací krajanů.

IX. Změny Stanov

§ 1. Jediným kompetentním orgánem k provedení změn Stanov je Valná hromada.

§ 2. Všechny změny ve Stanovách či nové Stanovy musí být předloženy Valné hromadě a schváleny nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů.

X. Rozpuštění (zrušení) Spolku

§ 1. První usnesení o zrušení Spolku může provést řádná Valná hromada, a to dvoutřetinovou většinou hlasů.

§ 2. O rozpuštění Spolku rozhodne s definitivní platností mimořádná Valná hromada, která se sejde nejdříve za tři měsíce po řádné Valné hromadě.

§ 3. V případě rozpuštění Spolku rozhodne o způsobech využití zbylých finančních prostředků a majetku Spolku řádná a mimořádná Valná hromada. V případě neshody o tom, jak naložit se spolkovým jměním, jmenuje Valná hromada prostou většinou přítomných hlasů likvidátora Spolku. Finanční a materiální prostředky Spolku nesmí být, v případě rozpuštění Spolku, použity na jiné než humanitární účely ve prospěch Čechů.

V Bruselu 8. října 2017

Za stávající výbor:
Olga Schmalzriedová
Zuzana Jirglová
Karin Dem Harvanová
Barbora Frostová
Lenka Pilařová