Historie

Krajanský spolek Beseda vznikl jako spolek osvětový. V původních stanovách, upravených v první polovině 50. let stojí:

„Účelem spolku jest: Podporovati snahy svých členů ku vzdělání všeobecnému a odbornému, pěstovati ušlechtilou zábavu prednáškami, hudbou, zpěvem, divadelními představeními, zřízením a používáním knihovny.“

Brožura ke stažení ⇧

Pro členy bylo nejen důležité stýkat se a mluvit s krajany, ale i číst v rodném jazyce. Ve 20. letech se samozřejmě organizovaly i kurzy francouzštiny, aby se příchozí lépe integrovali. Nicméně důležitou součástí spolkového života bylo rozvíjení mateřského jazyka a získávání zpráv z domova. Za tímto účelem se objednávaly noviny a časopisy. Ve 20. a 30. letech krajané odebírali následující tituly: Vystěhovalec, Čechoslovák, Právo lidu, České listy, Nový lid atd. Krajané postupně nakupovali a shromážďovali knihy, které si objednávali v Československu anebo je nakupovali při své návštěve ve vlasti. Nekupovala se jen beletrie, ale i politické a odborné knihy. V účetní knize vedené od listopadu 1913 je evidován první zakoupený titul v květnu 1914. Kniha se jmenuje “ Cesty po Japonsku“, i s poštovným stála 8,17 franku.

V srpnu 1919 krajané začínali opět od nuly, přesto však už v září 1920 nakoupili knihy za 100 franků a v červenci 1923 utratili 80 franků za knihy „Lékařské rozpravy“. Na valné hromadě konané 7. února 1926 byl přijat celkem přísný knihovní řád. Tento řád byl vytisknut v březnu 1926 v počtu 500 kusů za 34 franku. Knihy byly majetkem spolku a půjčovaly se pouze jeho členům. Půjčovné na jeden měsíc stálo dva franky. Každý si mohl vypůjčit současně jen dvě knihy. Knihovna se postupně rozrůstala, v polovině 30. let čítala podle Dr. J. Sedláčka několik set výtisků. V říjnu 1953 sestavil Václav Duška přesný seznam knih, jež byly majetkem Besedy, seznam čítal 679 položek. I když se v různých dobách četlo více či méně, krajané své knihy vždy pečlive opatrovali. Na počátku 90. let si však knihy už témer nikdo nepujčoval, nacházely se po mnohých stěhováních ve spolkové místnosti u pana Šponara v Rhode- St.-Genese. V březnu 1997 byly knihy předány ZÚ České republiky a následně právě zakládanému Centru českých studií při katedře slavistiky na bruselské univerzitě ULB.